w kilku słowach o kancelarii

Kancelarię Radcy Prawnego REGNUS tworzy zespół radców prawnych, którzy swoje doświadczenie zawodowe i praktykę prawną nabywali począwszy od 2003 roku. Doświadczenie zawodowe doskonalone było podczas współpracy z kancelariami prawnymi prowadzonymi zarówno przez radców prawnych jak i adwokatów poprzez obsługę in house oraz poprzez świadczenie pomocy prawnej na rzecz indywidualnych klientów.

Codzienne rozwiązywanie problemów prawnych, tak przedsiębiorców jak i osób fizycznych, doskonaliło nasze umiejętności i poszerzało nasze doświadczenie zawodowe. Dzięki wieloletniej praktyce zespół Kancelarii, to nie tylko doświadczeni prawnicy świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej, ale również partnerzy biznesowi Klienta.

Specjalizujemy się między innymi w prawie budowlanym, prawie transportowym, prawie zamówień publicznych, prawie własności intelektualnej. Na stronie internetowej znajdują się informacje o zespole, specjalizacjach, innych dziedzinach prawa wchodzących w zakres obsługi prawnej.

Aktualności

Data dodania: Oct 29, 2014

19 października 2014 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232). Nowelizując ustawę – Prawo zamówień publicznych ustawodawca m.in.: 

I. wyklucza przepis określający warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym

II. dodaje przepis określający zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne (określono podstawowe zasady takiego postępowania, a także procedurę publikacji ogłoszeń o takich zamówieniach oraz informacji o udzieleniu zamówienia); 

III. wykonawca musi wykazać, iż określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli chce zastrzec ich ujawnienie; 

IV. wprowadził nową przesłankę wykluczenia wykonawcy; zamawiający będzie mógł wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie; wykluczenie z tego powodu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy zamawiający przewidzi taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zamawiający będzie musiał wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych naruszenie przez wykonawcę obowiązków zawodowych; wykluczenie wykonawcy z postępowania nie będzie możliwe, jeżeli wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia; analogicznej zmiany dokonano w odniesieniu do przepisów o zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;


V. wprowadził solidarną odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów.

Data dodania: Aug 1, 2014

Dnia 24 czerwca 2014 roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Ustawa ta określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności: obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych. W momencie wejścia ustawy w życie tracą moc dotychczasowe ustawy regulujące te kwestie tj. : 1) ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) i 2) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn.). Nowa ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W sprawie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, skierowanego do Sądu Najwyższego, o treści ,,Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?’’ – w celu podjęcia uchwały w tym zakresie - Sąd Najwyższy dnia 27 czerwca 2014 roku odmówił podjęcia uchwały (sygn. akt III CZP 2/14). Obecnie oczekujemy na sporządzenie uzasadnienia przez Sąd Najwyższy.

Trwają prace rządowe nad kolejnymi zmianami w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2). Ty razem zmiany mają dotyczyć przepisów o formie czynności prawnych, a zatem w szczególności przepisów z art. 73, 74, 76 KC i następne. Zamiarem ustawodawcy jest zliberalizowanie przepisów o formie czynności prawnych i nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym oraz dalsza informatyzacja procesu cywilnego. Projekt ma również na celu zwiększeniu dostępu do sądu poprzez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzeniu możliwości wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Pozostaje nam oczekiwać na rezultat tych prac.